Ochrona danych osobowych
Kontakt
APIN sp. z o.o. sp. k.

ul. Towarowa 1
07-202 Wyszków

tel.: (0-29) 742-50-66
fax.: (0-29) 742-50-66

email: biuro@apin.waw.pl

 

 

Ochrona danych osobowych

Informacja dla kontrahentów APIN Sp. z o. o. sp.k.

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest APIN Sp. z o. o. sp.k., z siedzibą 07-202
Wyszków, ul.Towarowa 1. (zwany dalej „Administratorem”),

2) Kontakt z przedstawicielem Administratora możliwy jest pod adresem e-mail:
r.oleksiak@apin.waw.pl lub pod adresem korespondencyjnym: APIN Sp. z o. o. sp. k., 07-202 Wyszków, ul.Towarowa 1.

3) Dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu:
  • podjęcia działań przed zawarciem umowy i w celu jej wykonania – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (m. in. przepisy prawa podatkowego),
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub strony trzeciej, takich jak: marketing, ewentualne ustalenie i dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi, w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, windykacji należności, prowadzenia postępowań sądowych i mediacyjnych, a także zapewnienie bezpieczeństwa osób (przede wszystkim Klientów oraz współpracowników) i mienia – dotyczy to monitoringu pomieszczeń Administratora - na podstawie art. 6 ust.1 lit f RODO lub
  • przetwarzane na podstawie zgody, wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

4) Odbiorcami danych może być podmiot działający na zlecenie administratora danych, tj. podmiot świadczący usługi IT w zakresie serwisowania i usuwania awarii, podmioty
uczestniczące w realizacji zlecenia, biuro rachunkowe, podmiotom realizującym wsparcie techniczne, organizacyjne i doradcze, innym podwykonawcom obsługi klienta.

5) Podanie danych kontrahenta jest dobrowolne lecz odmowa podania danych uniemożliwia zawarcie umowy.

    6) Posiadają Państwo prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (tylko wtedy, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub z umowy) bądź wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • przenoszenia danych osobowych.
7) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji współpracy – nie krócej niż do czasu jej zakończenia, ponadto dane po zakończeniu współpracy będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń, trwania postępowań sądowych lub administracyjnych i wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowychi rachunkowych (w tym ostatnim wypadku przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowania
zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione).
Copyright © 2009
P.H.U. APIN ANDRZEJ PIEŃKOSZ
strony internetowe Warszawa